Gwarancja Yard Force

Skontaktuj się z naszą infolinią telefonicznie, aby uzyskać pomoc w przypadku jakichkolwiek błędów w działaniu.

Postanowienia dotyczące gwarancji / rękojmi

Polski

Gwarancja YARD FORCE oferuje wiele korzyści:

Okres gwarancji: 2 lata od daty zakupu, 12 miesięcy dla akumulatorów.

6 miesięcy na zużyte części i materiały eksploatacyjne w normalnych i regularnych odstępach czasu (takie jak ostrza tnące).

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez

 • Wypadki lub nieprzewidziane zdarzenia (np. uderzenie pioruna, zalanie wodą, pożar itp.).
 • Niewłaściwego użytkowania lub transportu.
 • Nieprzestrzegania instrukcji konserwacji i bezpieczeństwa.
 • Inne niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacje.

Po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego użytkownik ma również możliwość zażądania naprawy w centrum serwisowym za opłatą. Jeśli naprawa lub wycena nie jest dla użytkownika bezpłatna, zostanie on o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Prawne zobowiązania gwarancyjne zbywającego nie są ograniczone niniejszą gwarancją. Okres gwarancji może zostać przedłużony tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo. W krajach, w których prawo przewiduje (obowiązkową) gwarancję, przechowywanie części zamiennych i/lub system odszkodowań, obowiązują ustawowe warunki minimalne. Firma serwisowa i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek dane lub ustawienia przechowywane przez klienta w produkcie.

Deutsch

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung (ab Kaufdatum).

6 Monate gesetzliche Gewährleistung für Verschleiß- und Verbrauchsteile (z.B. Akkus und Schneidmesser) bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch.

Die Gewährleistung / Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

 • Unfall oder unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
 • unsachgemäße Benutzung oder Transport
 • Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften
 • sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung

Nach Ablauf der Gewährleistungs-/Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, im Servicecenter Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei ist, werden Sie vorher verständigt. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten.

English

2 years warranty (from date of purchase)
6-month warranty on consumables and consumables (such as batteries and blades) under normal and proper use

The warranty does not apply to damage caused by:

 • Accident or unforeseen events (eg lightning, water, fire, etc.)
 • improper use or transportation
 • Disregard of safety and maintenance instructions
 • other improper processing or modification

After expiry of the warranty period, you also have the option of having repairs carried out in the service center for a fee. If the repair or the estimate is not free of charge for you, you will be informed in advance. The statutory warranty obligation of the transfer or is not limited by this guarantee. The warranty period can only be extended if required by a statutory standard. In countries where a (mandatory) guarantee and / or spare parts storage and / or a compensation scheme are required by law, the statutory minimum conditions apply. The service company and the seller accept no liability for any data stored on the product by the customer.